Shulyuk Myhaylo – Gallery

Prosthetics

Prosthetics

Doctors: Shulyuk Myhaylo and Shulyuk Andriy