Plyeshakova Viktoriya – Gallery

Prosthetics

Gum treatment

Restoration

Restoration

Prosthetics

Prosthetics

Restoration

Restoration

Periodontology

Prosthetics

Prosthetics

Closing black triangles